Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia a projekt demontáže mostu, vypracovanie technologických postupov

Viac o projekte

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

Most 203-00 na rýchlostnej ceste R2 Zvolen východ - Pstruša

dodávka podpernej skruže TRECOL SYSTEM vr. debnenia pre diaľničný most dĺžky 83 m, CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

Viac o projekte

Starý most cez Dunaj v Bratislave

Starý most cez Dunaj v Bratislave

koncepcia montáže mostu a projekt výrobno-montážnych zariadení pre vysúvanie nosnej oceľovej konštrukcie, Eurovia CS a.s.

Viac o projekte

Cestný nadjazd zavesený ponad železničnú stanicu v Žiline

koncepcia zaveseného mostu, statický a dynamický výpočet nosnej konštrukcie, REMING CONSULT, a.s.

Názov projektu: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväz. infraštruktúry v uzle Žilina

Generálny projektant: REMING CONSULT, a.s.

Objednávateľ služieb: REMING CONSULT, a.s.

Pozícia LKM Consult s.r.o.: PROJEKTANT REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE v časti statický a dynamický výpočet nosnej konštrukcie, návrh koncepcie mostu

Ukončenie realizácie: Projekt v príprave

Popis projektu

Most prekračuje koľajisko hlavnej železničnej stanice v Žiline a prepája tak v mieste ulice 1. mája obe strany územia rozdeleného železničnou dopravou.

Dispozícia mostu zahŕňa spojitú štíhlu nosnú konštrukciu z predpätého HPC betónu o 7 poliach celkovej dĺžky 343,7 m, s rozpätiami dvoch hlavných zavesených polí 2 x 75,0 m. Mostovka dvoutrámového prierezu doplnená nad podperami o spodnú dosku je v hlavných poliach zavesená pomocou priečnych rebier a závesov typu extradosed na priečne uklonené pylóny. Most je atypický nízkou konštrukčnou výškou 1,8 m, pôdorysnou geometriou s polomerom krivosti min. 50 m a použitím vysokopevnostného betónu pre mostovku a pylóny.

Most je v predpoliach založený na VP pilótach, pylón situovaný uprostred koľajiska je ako jediný založený na mikropilótach. Na oboch koncoch na most nadväzujú oporné konštrukcie tvorené vystuženými násypmi.

Technológia výstavby odpovedá náročnému postupu výstavby rekonštruovaného železničného uzlu. Nosná konštrukcia bude v prevažujúcej dĺžke mostu stavaná na pevnej skruži s vynechanými profilmi pre dopravu, nad prevádzkovanými koľajami s trakčnými vedeniami je navrhnutá technológia letmej betonáže.

Dodávka od LKM Consult :

  • návrh koncepcie premostenia
  • vypracovanie realizačnej dokumentácie DRS v častiach statický a dynamický výpočet, predpínacia výstuž